เริ่มแล้ว!ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์คุมเงินดิจิทัลแล้วตั้งแต่16-30พ.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 พฤภาคม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “แนวทางการกำกับดูแลการเสนอขาย โทเคนดิจิทัลและธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล” เพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจะเปิดให้แสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

© สนับสนุนโดย Matichon

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวทาง ก.ล.ต.ได้ระบุว่า เป็นการดำเนินการตามที่รัฐบาลได้ออกประกาศพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ซึ่งพ.ร.ก.ฉบับดังกล่าว ได้มอบหมายอำนาจให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน ตลอดจนธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้สำนักงานเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติผู้ประกอบธุรกิจเกณฑ์การอนุญาตให้ระดมทุนและคุณสมบัติผู้ที่จะสามารถลงทุนในโทเคนดิจิทัลได้ นอกจากนี้ พ.ร.ก. ยังมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้สำนักงานเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดมาตรฐานการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งได้แก่ 1. ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 2.นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 3.ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล และ 4.กิจการอื่นที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้มีฐานะทางการเงินตามที่ก หนด มีโครงสร้างและการบริหารงานที่ชัดเจน มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ มีบุคลากรที่เพียงพอและมีคุณภาพ มี

การรู้จักตัวตนของลูกค้า และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า ตามมาตรฐานกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และให้บริการท าธุรกรรมแก่ผู้มาติดต่อที่สามารถระบุตัวตนได้เท่านั้น

อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้ออก พ.ร.ก.ฉบับนี้กำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งระบบ สร้างความชัดเจนในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้ต้องการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัลโดยสุจริตสามารถทำได้โดยถูกกฎหมายรวมทั้งสามารถคุ้มครองผู้ลงทุนจากการถูกหลอกหรือถูกเอาเปรียบตามสมควร และป้องกันการฟอกเงิน ได้อย่างเหมาะสม โดยพ.ร.ก.ได้กำหนดนิยามของสินทรัพย์ดิจิทัล ประกอบด้วย คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล ซึ่งจะหมายความรวมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่คณะกรรมการก.ล.ต.ประกาศกำหนดมาด้วย

เนื่องจาก พ.ร.ก. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการอยู่เดิม สำนักงานจึงต้องเร่งออกเกณฑ์รองรับ เพื่อสร้างความชัดเจนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจให้บริการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบในการออกประกาศยกเว้น โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ ที่ไม่มีลักษณะของการระดมทุน ซึ่งผู้ออกพร้อมที่จะให้มีการใช้สิทธิตามโทเคนดิจิทัลดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่เสนอขายครั้งแรก

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบในการออกประกาศยกเว้นใบอนุญาตการให้บริการเป็นตัวกลางในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทต่อไปนี้ 1.stable coin / reference coin ที่มีมูลค่าคงที่เทียบกับเงินบาท 2.การแลกเปลี่ยนระหว่าง utility token ด้วยกัน ที่ให้สิทธิประโยชน์เฉพาะในลักษณะเดียวกัน ซึ่งพร้อมให้ใช้สิทธิได้ทันทีขณะเดียวกัน ปัจจุบันในไทยเริ่มมีผู้ออกคริปโทเคอร์เรนซีผ่านการระดมทุนด้วยInitial Coin Offering (ICO) ซึ่งอาจมีประเด็นการคุ้มครองผู้ลงทุนจากการเปิดเผยข้อมูลหรือการโฆษณาที่ไม่เหมาะสมคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงจะพิจารณาก าหนดให้คริปโทเคอร์เรนซีที่มีลักษณะเป็นการระดมทุนเป็นโทเคนดิจิทัลประเภทหนึ่ง ซึ่งผู้ออกจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การเสนอขายต่อประชาชนด้วย ดังนั้นจึงต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักการและร่างประกาศการกำกับดูแลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อออกเกณฑ์การกำกับดูแลที่เหมาะสมต่อไป

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

1.แนวทางการกำกับดูแลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

2.การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน

3.หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

4.ร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ขอขอบคุณภาพประกอบและเนื้อหาจาก : news.msn.com/th-th

Facebook Comments

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*